Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

174 fsb. ZAAKEN VAN

1780-.

lyke vermeerderde uirgave , de zaak op eene gepaste wyze tot een einde gebrast wordende, eene genoéirza me reden voor hun Ed. Gr. M\g. zal zyn , orn het voorfz. Project te declineeren , of op het gem. Poinft te veranderen.

Dat deeze de vo^rnaamfte bedenkingen waren op het Plan, door de Kamer Amfterdam aan hun Hoog Mo? ingeleeverd, daar het zelve anderzints zeer goede Voorfchnf-en bevat, die in de Hoofdoogmerken met het ontwerp van hun Ed. Gr. Mog. Zefer wel overeen komen, en het zelve hier en daar nog meerder kragt bv zetten. s *

Dat vervolgens dat Pian als een zeer gefchikt Project tot provifioneel redres in het beltier der Oostindj. fche Co Tip, kunnende worden befchouwd het dan ook alleen maar zou aankomen op de vraag 0f en in hoe verre het zelve vatbaar zy voor verbeeterineen die in de meerdere bevordering van het bedoelde nut gtlchiKt zou-en kunnen worden gereekend , om de in deeze te maaken kosten eenigzints op te weegen

Dat aanftonds de attentie viel op het getal dér aan te ftellen nieuwe Leden , het welk alleen op as be. paalJ word, dan welk getal, hoe zeer het in den beginne eenigzmts voldoende zoude mogen worden gekeurd , egter m het vervolg, indien de nieuwe inrigting het bedoelde uitgebreid nut zal aanbrengen , met nog eenige Leden zou dienen te worden aangevuld ten einde het menigvuldig werk hier aan verknogt' door eene gepaste onderlinge verdeeling behoorlyk waiirgeriomen, en uitgevoerd zoude kunnen worden.

Dn het ook aldus was geleegen met de vereisc'itens , die , volgens het 2 Art. in de nieuwe Leden en ten aanzien van hunne Perfoneele omltandigheden zouden gevorderd worden; want, daar het waarfchvnelyk nierweinig moeite zal inhebben , om het nodige getal gefchikte Perfoonen tot deeze bedieningen te vinden, het ook te veel gehazardeerd zoude zyn , indien uien in avans die keuze nog moeyelyker maakteDat deeze twee bedenkingen dan ook aanleiding hadden gegeeven, om in het voorfz. Plan de'twee eerfte Art. eeiiïgzints te verfchikken; terwyl wat de overige

Art.

Sluiten