Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

±76 fes. ZAAKEN VAN i78g.

partement in de gemelde Kamer, het geen genoemd zal worden het departement tet de Indifche zaaken , arbeiden, en daar ter bezorging en behandeling hebben het geen hier na zal worden voorgefchreeventerwyl zy voor het overige ook den naam zullen dragen van Bewindhebberen, ea onder de gezaamentlyke Bewindhebberen den rang hebben en houden naar rato fuccesfïvelyk van den tyd hunner aanftèl» ling.

ii

In deeze nieuw aan te ftellen Bewindhebberen zal in het byzonder vereischt worden de nodige kundigheid en onder, vinding in,de zaaken van de Commercie, of in de gèlteldheid of belangen van de Oostindifche Compagnie , en zal boven dien ten aanzien van de keuze derzelvert Worden geobferveert, dat zy door hunne omftandigheeden zoo wel gefchikt als ge= neegen zyn om van de behartigh g der zaaken van de Oostindifche Compagnie een hoofdwerk te maken, en zig met alle asfiduiteit daar op toe te leggen.

Gelyk zy ook ten aanzien hunner Jaaren en onderlinge parentage onder dezelfde verpligting zullen zyn als de andere Bewindhebberen; en gelyke eeden als die afleggen ; mitsgaders by hunne beëedii ging evenveel in de Compagnie moeten Imideeren, als de overige Bewindhebbe. ren by de Kamer Amfterdam.

3.

Uit aanmerking van het menigvuldig en gewigtig werk , waar meede dit departement zal zyn belast, en de asfiduiteit, die daar toe, met verzuim veelal

vart

Sluiten