Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

j?8 feb. ZAAKEN VAN

1786.

het byzonder ook de Bedienden daar toe moeren gehouden worden, dat zy in hunne refpective Posten aau de Leden van het gemelde vyfde departement opening geeven van het geen zy begeeren , en hun , even als aan de anderen departementen, ten dienfte ftaan.

6.

Voor het gemelde vyfde departement, zullen op het Oostindisch Huis te Amfterdam de nodige vertrekken worden vervaardigt, alwaar zy hunne byeenkomften en befoignes kunnen houden , en hunne Comptoir-Bedienden plaatfen.

7.

De Bedienden , welken dit departe. ment voor zig in het byzonder nodii; zoude mogen oordeelen, zullen door de Kamer worden aangefteld op voordragt van het gezegde departement ; zullende de kosten voor de gemelde Bedienden uiterlyk mogen bedragen ƒ 8000-0-0 in het jaar.

8.

Het werk van deeze nieuwe Leden zal wel byzonder beftaan in het praepareeren en bearbeiden van dat geene waar toe de Haagfche Befognes primitivelyk zyn ingengt ; en zullen zy vervolgens met behoorlyke attentie moeten nagaan in het generaal alle Indiiche Brieven , Papieren en Boeken, geene uitgezondert (welken tot dat einde allen, zoo ras zy overgekomen zyn , in hunne handen zullen moeten worden gefteld) en fpeciaal die,

wel-

Sluiten