Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

186" pêb. ZAAKEN VAN 1786.

te worden , terwyl U Wei Ed. zeiven zig aanmerkende ais een Lid van onze Vergadering, dan in etT'cte zig hierdoor confidereren a's Bondgenooten van U Wel EI zélfs ; zulks wy nog minder verltaari , op welk eehen veer U Wel Ed. zig gelieven te confidereren, als onze Partye, welke met den anderen gelyk zouden ïtaan , en tusfchen welke eenige differentie van gevoeleus zynde, die discrepance door neutrale Perfoonen zoude moeren worden vereffend : Zoo deze (telling door«> gaat, dan zal'er in geen Qemeenebest me°r een Souverein konnen gevonden worden , door diff-rente Leden uitgemaakt, maar alle zaken, in welke uie Leden niet eenparig zyn, buiten conclufie blyven, en by Neutrale Zegslieden beflischt moeten worden.

Wy hadden ons altyd voorgeffeld, en zouden alsnog van begrip zyn , dat de Souverainireit van den Lande van Utrecht gezamenlyk huisvest by de drie Leden van Staat, en dat deze Leden te zamen konnen refolveren , zoo als ten nutten der Provintie oordeelen te behooren, evenveel, of juist alle Leden van dezelve opinie zyn, als maar conform de order daarinne werd geprocedeerd ; gelyk Wy dan ook , onder anderen, volgens eene tot hiertoe nimmer (zoo veel wy weten) tegengefproken order, in zaken welke eenmaal gefixeerd, en by de gezamenlyke Leden vastgefteld zyn, vermeenen , dat by zommige Leden geene verandering kan worden gemaak: ; maar dat de andere Leden hec verandering voordragend L.id dewegens kunnen en behooren te houden by de obfervatie vara dat, wat Staatsgewyze eenmaal is vastgefteld geworden , hoe veel te meer dan met relatie van zoodanige zaken en reglementen , welke als een grondflag der Admisfie van alle Regenten in de Regeering by folemnelen eede beloofc zyn, te zullen astervolgd worden , en zonder welke belofte zy in de Regeeringe niet zouden zyn geadmitteerd geworden. Indien een disfentierend Lid zig als party van de Souveraine Vergadering , en den Souverain als zyne party zal konnen aanmerken, geloven Wy, dat het met alle Gemeenebesten en fundamentele Wetten zal gedaan zyn. Dus fchynen U Wei Ed. aan de wetten van wellevendheid en openhartigheid

niet

Sluiten