Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

feb. STAAT EN OORLOG. 1786. 191

en welherbiagte Costumen, en uit dien hoofde hebben wy begrepen , dat de verpligting uit den voorfz. onderfcheiden relatie , welke 'er tUffchen de drie Leden van Staat , elk op zig zelve aangemerkt, behoord te fubfisteren , ons altoos tot een waarborg en verzekering moeite itrekken, dat onze Stad, nevens de ve dere Steden , by hunne oude Regten eii Privikgien zoude geconferveerd en bewaard blyven, waartoe dan ook ontegenzeggelyk behoord het regt tot de Magithaatsof Regeerings-beftellinge dezer Stad. By welk regt wy vertrouwd hebben, dat de Leden van Staat in derzelver veorn. onderfcheiden relatie ais onze Bondgenooten, en aan ons alzoo verbondene, gehouden zyn, ons te maintineren en handhaven, en in diervoegen hebben wy op gronden van onze Coaltitutie , de Leden compoferende de Vergadering van Staaten dezer Provintie, met relatie tot ons gefchil befchouwd al.s Bondgenooten en niet als Souveraine Heeren boven ons, van wieii wy te zamen en ieder byzonder vermogen te reclameren, om aan ons te presteren, het geene dezelve volgens iubüsterende verbonden en beëdigde verbintenis gehouden zyn , en zulks niet doende, zoo als wy tot ons gelyk (taan , en zig alzoo tegen ons ftellen, als onze parthyen confidereren , zoo dat U Ed. Mog. hieruit zullen begrypen , dat het gefouteneerde onzer zyds niet moet geattribueert worden aan een verkeerden invloed van Vreem relingen , den aart der zaken geheel onkundig, en niet genoeg geverfeert in onze Conltitutie, om zig daarin te meileren, en wat U Ed. Mog. al verder daarby hebben gelieven te voegen, even of wy ons niet in Itaat bevonden, om over onze Conftitutie te oordeelen, en ons al 't ware lieten bellieren door hen, die als met een geest van twist en tweedragt bezield, tot verderf van onze Stad en gedeelte. ]yk dezer Provintie, zouden werkzaam zyn. Wy zullen daarop tot voorkoming van onaangenaame refledien niets anders avoueeren , dan dat het juist de gronden der Conftitutie, binnen deze Provintie vigerende, zyn geweest , die gevoegd by het verband, dat 'er tus» ichen de Leden van Staat relative fubfisteert, ons tot foutien van ons Stads-regt alzoo h*böen doen ageren,

ter

Sluiten