Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

?e& STAAT EN OORLOG. 1730. 195

aan Bewindhebberen voorfz. om haar daar na te reguleeren.

Accordeert met voorfz, Refolutien.

XX* Extraft uit de Refolutien van de Heeren Staaten van Holland en Westvriesland, in hun Edele Gr. Mog. Vergadering genoomen. In» houdende, de Refolutie waar by Mr. c. parker de jonge en ƒ.

VAN der cloese SlfKINGA ; als

meede Dr. c. de jonge en w. 11. 1 van- deu sluis, van hunne Vroed, fchaps- en Elecleursp/aatfen refpective te Schoonhoven vervallen; en commisforiaal de bedenkingen over het verfiand der Refolutie van 9 Augusty 1658. In dato 17 February i j86.

By refumf'e gedelibereert zynde over het Rapport den 14 Oftober 1785- ter Vergadering uitgebragt, Op de Requesten van Mr. Cornelis Parker de Jonge en Johannes van der Cloefe Sickinga, zig npemende Vtoedfchappen en El cleuren der Stad Schoonhoven; als mede van Dr. Christiaan de Jonge en Wybrand Hermanus van der Sluis, zig qualificeerende Vroedfchappen derzelve Stad , waar by zig hebben beklaagt ovr een Vroedfchaps Refolutie van den 6 February 17S5, volgens welke zy van hunne Poorterfchap en V:oedfchapsplaatfen waren vervallen verklaart, met verzoek om hun Edele Groot Mog. voorziening tegen die dispofitie, om de redenen by dezelve Requesten breeder gedetailleert; als mede op het Berigt van Burgemeefteren en Vroedfchappea der voorfz. Stad van den 23 Mey , tot voldoening aan hun Edele Groot Mog, Refolutien van den 9, 10 en 22 February, 2 en 14 Maart, op de bovengemelde Requesten ; nog op de N 3 Re.

Sluiten