Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

veb. STAAT EN OORLOG. 3786. 199

radicale vereischtens gevordert worden, by continuatie voldoen, en de uitgeflrektheid dier bevoegtheid in ge1 vallen, gelyk ten deeze hebben plaats gehad , te verklaren , gelyk verklaard word by deeze, dat de voorfz. Mr. Cornelis Parker de Jonge en Jphannes vander Gloefe Sickinga, zig noemende Vroedfchappen en Electeuren der Stad Schoonhoven, als meede Dr. Christiaan de Jonge, en Wybrand Hermanus vander Sluis, zig qualificeerende Vroedfchappen derzelver Stad, door hun gehouden gedrag omtrent het fixeeren hunner Woonplaats, het regt en de bevoegtheid tot het be. kleeden der gemelde Posten hebben verbeurd , en gehouden moeten worden van hunne Vroedfchaps- en Élecleursplaatfen refpeclivelyk te zyn vervallen.

En dat wyders door de Heeren van de Ridderfchap en verdere hun Edele Groot Mog. Gecommitteerden tot het groot Befogne zal worden geëxamineert 4 of, en op hoedanige wyze de gemoveerde bedenkingen omtrent het waar verftend der voorfz. Refolutie van den 9 Augustus 1Ó58, door eene nadere elucidatie of interpretatie derzelve zouden kunnen worden vereffent, en de Vergadering daar op gediend van derzelver confideratien en advis.

En zal Extract deezer Refolutie by Misfive worden toegezonden aan Burgemeefteren en Vroedfchappen der Stad Schoonhoven , en dezelve daar benevens aange» fchreeven hun Edele Groot Mog. te dienen van derzelver Berigt nopens de fituatie, waar in, met betrekking tot deeze zaak, de Vroedfchappen Schmidtman en de Weille, als meede de Eleéteuren Becius en Spiegel zig bevinden; zullende meede Extraér. deezer gegeeven worden aan de Supplianten in deeze geconcerneert zoo veel ieder aangaat, om haar refpeétivelyk daar na te reguleeren.

De Heeren Gedeputeerden der Steden Delft en Brielle, hebben tot de voorfz. Refolutie niet geconcurreert.

De Gedeputeerden der Stad Schoonhoven , hebben gedeelareert, en ter hunner deN 4 char-

Sluiten