Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ara fEb. ZAAKEN VAN 1786.

)

XXII. Advis van hun Ed'le Groot Gecommitteerden te Rotterdam, op de Pro* pafitie door Gedeputeerden van die Stadt den li January gedaan, noopens een redres der Schuttery. Ingebragt ter Vergaderinge van hun Ed. Gr. Mog. , in dato 23 February 1786.

Ontfangen een Misfive van de Heeren hun Edele Gr. Mog. Gecommitteerden te Rotterdam, gefchreeven aldaar op heeden, houdende, tot voldoening aan hun Edele Gr. Mog. Refolutie van den ïi Janu. aTV laatstleeden, derzelver confideratien en advis op de Propofitie door de Hoeren Gedeputeerden der gemelde Stad ten laatstgemelden dage ter Vergadering van hun Edele Gr. Mog. gedaan; welk Advis hier na volgt geinfereert.

Fiat infertio.

Waar op gedelibereert zynde, is goedgevonden en vexftaan, dat het voorfz. Advis met het bovengemelde geproponeerde , onder de Notulen van den 11 January deezes iaars, en 9 dezer, zal worden geëxamineert door de Heeren van de Ridderfchap en verd; re hun Edele Gr. Mog, Gecommitteerden tot het groot Befogne, beneevens de Heeren hun Edele Gr. Mog. Gecommitteerden te Rotterdam, en de Vergadering daar op gedient van derzelver confideratien en advis; en is, dien onvermindert, Copie daar van verzogt door de H eren Gedeputeerden der Stad Rotterdam, om daar op te verftaan de intentie van de Heeren hunne Principaalen.

Accordeert met de voorfz. Refolutie.

EDE-

Sluiten