Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

peb. STAAT EN OORLOG. 1786. 213

edele groot mogende heeren!

Daar wy niets meerder verlangen , dan eenmaal hei einde te zien aan eene Commkjfie, in welker uitvoering wy alle mogelyke tegenkantingen en te leur ftellingen hebben moeten ondervinden; hadden wy wel gewenscht eerder te kunnen voldoen aan de intentie van U Edele Groot Mogende vervat in hoogstderzelver Refolutie den 11 January laasdeden genomen, op de Propoiltie ten zelfden dage door de Heeren Gedeputeerden der Stad Rotterdam gedaan"; — dan — vermits het der Vroedfchap derzelve Stad heeft goedgedagt den uiterlyken termyn door U Ed. Groot Mog. gefield tot het inleveren der Memorie by die Propofitie gementioneerd, aftewagten, en dezelve Memorie en Bylagen niet voor den 9 deezer ter Vergadering van U Edele Groot Mogende zyn ingebragt , vinden wy ons thans eerst in de geleegenheid, U Edele Groot Mogende van onze confideratien - en advis te dienen.

Gelyk de waarheid zig nimmer klaarder vertoont , dan wanneer zy eenvoudig worde voorgefteld, zullen wy ons onthouden, om het voetIpoor der Rotterdamfche Vroedfchap te betreeden, in U Edele Groot Mogende aandacht door prolixe , en de quxflie niets betreffende arguuientatien te fatigeeren; — maar —■ wy zullen ons bepalen, om alleen dat Point, het welk eigetttlyk her gefchil tusfehen ons, ende gemelde Vroedfchap, of liever, dat gedeelte van dezelve, van welke de Propofitie afkomflig is , uitmaakt, te behandelen. — En dit Point Edele Groot Mogende Heeren l vermeenen wy te beftaan in deeze vrage:

Of wy Uwer Edele Groot Mogende Gecommitteerdens , ingevolge de Refolutie van 10 Augustus 1784 gequalificeerd om gezaamentlyk en gecombineerd met den Magiftraat onderzoek te doen naar de O 3 ibur.

Sluiten