Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

M*i STAAT EN OORLOG. 1786. 215

Schuttery, in te neemen, — En of de Vroedfchap in eene deugdelyke Posfesfie van dit Recht verfeert; behoeven wy hier niet te onderzoeken, wy willen zelfs ten bewyze — hoe weinig gewigt wy aan de applicabiliteit deezer gronden op het Point in quaaftie attacheeren, dezelven met (lilzwygen voa>rbygaan, en daar tegen geene reflexen aanvoeren. — Hoe meenigvuldig en gepast dezelven anderzints zouden kunnen gemaakt worden , om aan te toonen, dat zoo in thefi als in hypothefi deeze fustenue der Vroedfchap aan notoire erreurs — en verregaande abfurditeiten laboreert. Dewyl, al eens toegeftaan zynde , dat de fustenu gefundeerd ware, het welk wy nogtans ver af zyn van te advoueeren , daar uit als dan nog geene gevolgen zouden kunnen afgeleid worden, die tegen ons, en de Wethouderfchap , als ten deeze uit eene CommisCe van U Edele Groot Mogende ageerende, zouden kunnen militeeren. —-

Immers indien de Vroedfchap de onbevoegdheid van het gecombineerde Collegie om reformes omtrent de Schuttery te maaken , uit dit haar Recht en Posfesfie zoude willen deduceeren ; dan zoude daar uit te gelyk moeten volgen , dat 'er nimmer gevallen kunnen zyn, waar in de Souverain voorzieningen zoude kunnen doen explenitudinepoteflatis, welken zonder advis en adveu der Vroedfchap, van zoodanig eene Stad, tot welke dezelven betrekkelyk gemaakt wierden , eene verbindende kragt zouden hebben.

Hoe abfurd deeze fustenue zy , welke nogtans uit de vorengemelde gronden noodzaakelyk moet voortvloeien , zullen dezelven van eenige applicatie zyn omtrent het Poinft. thans in quzeftie , achten wy onnodig hier te detailleeren ; daar een ieder die zig gezonde denkbeelden van het Souverain gezag in het algemeen —-— En van de Magt van U Edele Groot Mogende in het byzonder vormt , de ongerymdheid derzelve O 4 «r-

Sluiten