Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sso feb. ZAAKEN VAN i?8ó".

om dat wy van dezelven aan U Ed. Gr. Mog. by ons Rapport een omftandig verflag zullen geven ; kunnen wy nogthans niet nalaaten, om ü Ed. Gr. Mog. alhier in het voorbygaan te informeeren; dat een mistrouwen op veelen der Bevelhebbers — eene verdeeltheid onder de Schutters — en eene onwilligheid en onbedree. yenheid, de plaats yan vertrouwen — eensgezindheid — bereidwilligheid — en kunde in dee. zer Stads Schuttery meerendeel hebben ingenoomenj — ja, Edele Groot Mogende Heeren l wy moeten het hier herhaajen, dat indien wy niet bevoegd zyn, om gezaamentlyk met den Magiltraat de vereischte hervormingen omtrent de Schuttery te maaken , het tweede gedeelte on. zer Commisfie geheel vervalt; daar wy U Edele Gr. Mog. moeten verzeekeren , dat wy tot hier toe niet hebben kunnen uitdenken — noch door de Wethouderfchap — of eenige Collegien of Perfoonen aan ons voorgefiagen zyn eenige andere middelen , welke in oaze magt zouden weezen , om de heilzaame intentie van U Edele Gr. Mogende tot het herftellen der rust en vertrouwen binnen deeze Stad te volvoeren , dan de reforme in het gecombineerde Collegie omtrent de Schuttery vastgelteld — en welke — daar de te doene publicatie dien aangaande in het zelve Collegie ook bereids was gearresteerd, «— zonder deze tergiverfatie der Vroedfchap reeds op dit tydltip daadelyk ten effe&e zoude gebragt zyn. >

Wy vertrouwen dat dit eenvoudig voorftel onzer begrippen omtrent de waare intentie der Refolutie van den 10 Augustus 1784 genoegzaam zal zyn om ü Edele Gr. Mog. te convinceeren , dat het gecombineerd Collegie met alle recht de nodige reformes omtrent de Schuttery heeft gearresteerd; — mitsgaders dat de klagten deswerrens door de Vroedfchap ter Vergadering van U Edele Groot Mog. gedaan, van allen grond gedeftitueerd zyn. —-. En wy zou-

Sluiten