Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

feb, STAAT EN OORLOG. 1786. 225

door de Vroedfchap gereclameerd, niet onttrekken die magt, welke aan ons daar omtrent is gegeeven, —- of kan en mag men fupponeren dat U Edele Groot Mogende door die byvoegiBg aan ons zouden hebben willen benemen de cognitie van — en dispofitie ever zoodanige objecten , ^welke aan ons te voren waren toegekend , in zonder welk vermogen noch aan het etrfte, nog aan het tweede gedeelte der aan ons gedefereerde Commisfie konde worden voldaan ? — Die byvoeging is tot een geheel ander einde in oe gedelde Refolutie gefield ; en men heeft flegts de Refolutie in haare connexie met een oppervlakkig oog te leezen, om terfiond te zien, dat deeze byvoeging niets anders is , dan eene aÜe van non prajuditie^ alleenlyk ingerigr, om de Steden —— Leden van Uwer Edele Groot Mog Vergadering —— in het algemeen , en de Stad Rotterdam in het byzonder gerust te ftellen, dat niet tegenfiaande U Edele Groot Mog. nodig oordeelden, om in deeze by/.ondere tydsomftandigheeden door eene Commisfie te doen informeeren naar het voorgevallene binnen deeze Stad — en door die Commisfie gecombineerd met den Magiftraat, de inwendige rust en vertrouwen te doen herftellen — en aldus door dezelve te laaten verrigten dat geen , het welk regulatiter Stedelyk en Domefticq was, hoogstdezelveii echter geen voornemen hadden om daar door eerige kleinigheid aan de Regeering te doen, of zig voor hei vervolg in eenige hunner hnish' udelyke zaaken of beduur te willen im* misceerei , veel min om door het neemen der gemelde "Refolutie (die volmaak 1 in haar tjebeel en ongelimiteerd bleef) aan de wel herbrsgD Pnvilegien vry en geregtigheeden van de refpeftive Sleden en Leden eenige atteinte of prajjudüie toe te brengen, —— en dus in effecte dezelven te verzekeren, dat dit een extraordinair middel in een fingulier geval was, het welk niet in confequentie, ten nadeele der Privilegiën van de XXXI, deel, P Ste-

Sluiten