Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

feh. STAAT EN OORLOG. 178Ö. 22$

zeiven bevoegd zyn ; — en mitsdien oordeelende, dat voorzieningen van meerder belang, wanneer dezeive nodig geacht zullen worden, door U Edele Gr. Mogende zelve moeren worden ge» effectueert, gelyk dan ook hoogstdezelven aan zig gereferveerd hebben , om na een omftandig *•* Rapport onzer bevindingen, en verrigtingen te hebben gehoord , daar op verder zoodanig te disponeeren , als bevonden zal worden te behooren. —— Maar ook ten anderen; om dat wy gerustelyk de klagende Leden der Vroedfchap durven fommeren, om eenig bewys op te geven, van zoodanige voorneemens of verrigtingen van ons of het gecombineerd Collegie , die eene gegronde vrees kunnen opleeveren, dat deeze gearresteerde disfolutie der Schuttery een voorbode van meerder en fterker voorgenomen veranderingen zoude kunnen zyn —— Maar , daar wy ons verzekerd houden , dat men zulks

nimmer zal kunnen doen. Daar de Leden

der Vroedfchap integendeel door de ondervinding (geduurende den tyd van iS maanden die wy hier ten koste onzer andere betrekkingen, door de meenigvuldige entraves aan de uitvoering onzer Commisfie gelegd , hebben moeten doorbrengen) heeft kunnen of ten minften had behooren te leeren, dat wy ons in de zaaken van haar beftuur nimmer hebben geimmisceerd, waar toe anderzints de geleegenlieid zig meer dan eens heeft voorgedaan , uitwyzens de Addresfen over de non obfervatie van Stads Privilegien — ende incompatibiliteit der Admiraliteit! Ampten &c. met het bekleeden van de refpe&ivc Regeeringsposten binnen deeze Stad, aan U Edele Groot Mogende fticcesfivelyk gedaan, ja daar wy zelfs in het corcipieeren en arresteeren van het plan tot erectie der nieuwe Schuttery, hec point der kosten geheel onveranderd laatende, en alleenlyk bepaalende, dat de nieuwe Sctiutcery zoude fuccederen in alle de Rechten, Privilegiën en Beneficiën , welke aan de vorige Schuttery P 3 had-

Sluiten