Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mb. STA AT EN OORLOG. i73Ö. 241

XXJII. Misfive van den Burger - Sociëteit ts Wyk by Duurd-ede, aan Zyne Ex > cellentie den Marquis de verac , Ambasfacleur van Zyne Aller christe* lykfie Majefteit lodkwyk den XVI. Y nevens het Antwoord op dezelve* In datis 7 en 24 Februavy 1786.

monseicneor!

TPVe groote weldaden , door Zyne Allerchristelykfta j_V Majefteic aan deze Republiek beweezen, kunnen mee dan een weidenkenden opwekken, om, zoo ver het in zyn vermogen is, zyne verheuging hierover te beruiken, vermits wy zien, dat Zyne Allerchristelykfte Majefteit de belangens dezer Republiek zig ter harte trekt , als of het de Zyne waren, zoo als niet met woorden, maar met daaden gebleken is in den Oorlog met onzen ontrouwen bondgenoot den Koning van Engeland , en onzen Nabuur Jofeph den II. Wy kunnen niet dan opentlyk betuigen, dat zonder de wapenen van Zyne Allerchristelykfte Majefteit in den Oorlog met den eerften onze Oost- en West - Indifche bezittingen ter zyner prooi zouden zyn geweest; en zonder de tusfehenkomst van Zyne Allerchristelykfte Majefteit in den Oorlog met den' laatften zouden onze bezittingen hier op het vaste Land overrompeld zyn geweest, te meer daar onze veiligheid rog niet volkomen is met onze binnenlandfche Vyanden. —— Wy betuigen wel hartelyk onzen dank voor alle meedewerkingen, aangewend door den goedertiernen Vorst, uwen Meelter. Wy verzekeren van onzen kant, dat de belangens van Zyne Majefteit de onze zullen 'zyn , en dat wy ter verdediging van dien goed en bloed ten besten hebben. Wy hopen, dat Zyne Majefteit dezen gulhartigen dank zal gewaardigen aanteneemen. Ver-' wns niemand in geheel de zeven Vereenigde Provintien, nog meer, alle te zamen genomen, in ftaat zyn, öevV^v?den te vergelderi» hebben wy echter van on« AXX1. deel. q zen

Sluiten