Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

peb. STAAT EN OORLOG. 1786. 247

burg van den 17 December 1785 , rakende de reclame van een Grenadier . genaamd Forftenboch , van het .Regiment van. den Collonel Rhyngrave van Salm, thans te Bergen op Zoom in detentie, welke aan een Schip, per eene wonde had toegebragt, waar aan dezelve was overleden; als mede op eene Misfive van den Lr. Generaal van en tot Hardenbroek , Gouverneur der S;ad Bergen op den Zoom, relatif tot dat zelfde geval.

En dat zy Heeren Gecommitteerden uit eene vergelykmg van het voorfz. rapport met het rapport, op den ij Juïy 1784 ter Vergadering van hun Hoog Mog. op her ftuk der Militaire Jurrisdictie in de Gcneralheirs Landen uitgebragt , hebbende moeten opmaken, dat de groiwiflag van het zelve gelegen was in het by het laasvgeiLelde rapport gemanifesteerd Syftema : dat onder het Resfort van de Generaliteit, zonder onderjcheid van plaatfen en gevallen, eene univerfeele Militaire jurisdictie zoude plaats lubben, in, geenen deele aan een begrip van die natuur hunne toeftemming hadden kunnen geven; alzoo de Principes , door hun Ed. Gr, Mog. met zoo veel regt omtrent den aart der Militaire Jurisdictie in het generaal geadopteerd, dit denkbeeld ten eenemaal wraakten; gelyk ook het alzints bedenkelyke van zoodanig Syfiema, en van eene algemeene vastftelling daar van , zonder hier tegen zelfs den inhoud der Regten en Privilegiën van aeeze en geene plaatfen in aanmerking te neemen, al te zeer in het oog moest loopen, dan dat men niet, ten minden , huiverig zoude moeren zyn , om daar aan eene zoo univerfeele Sanctie re geeven.

Dat zy Heeren Gecommiiteerden evenwel confideree. rende , dat het ver'cbil over de meerdere of mindere uitgebreidheid der Militaire Jurisdictie onder het resfort van de Generaliteit nog een object van deliberatie is onder de Bondgenooten, en dat ondertusfchen de afdoening der zaake, hier voor handen, alle acceleratie vereischt, gemeend hadden, dat het om deeze reden, en daar reeds eenige Provir.cien in de conclufie van het voorfz. rapport bewilligd hebben, beter zoude zyn, de hier gereeze Jurisdictie-quajftie voor her. tegenwoorQ 4 di-

Sluiten