Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

248 F£B, ZAAKEN, VAN 17SÖ.

dige in het midden fe laaten, dan aanleiding te geven, dat een zoo 'noodzaakelyk onderzoek en regtfpleeging wegens de vergieting van Menfchenbioed aan een langer uit (tel zoude worden geëxponeerd.

Waar op gedelibereert zynd'e , is conform het advis van de voorfz. Heeren Gecommitteerden, op de gronden by het rapport gelegd, goedgevonden en verdaan, de Heeren Gedeputeerden van deeze Provincie ter Generaliteit te quaiificeeren, om ter Vergadering van hun Hoog Mog. te declareeren, dat hun Ed. Gr. M;>g. 'er zeer verre af zyn , van eenigzints in te (temmen met het Syftema eener univerfeele , en zelfs door geenerhande Regten of Privilegiën gelimiteerde Militaire Jurisdictie onder het resfort van de Generaliteit , waar op zy hebben moeten vermoeden dat het voorfz. rapport gebouwd is, en niet kunnen nalaaten , de Rondgenooten te exhorteeren , om de uitgeftrekte gevolgen van een diergelyk begrip wel te overwegen. en eflicacieufelyk tegen te gaan; dog dat hun E i. Gr. Mog. genegen zyn Je , om aan de voor handen zynde zaak allen moge.lyken fpoed by te zetten , zig dus (onverminderd echter hun voorfz. begrip , en zonder daar aan eenige atteinte toe te brengen) 'er niet'tegen zullen verzetten, dat in dit finguliere geval , buiten confequentie voor het vervolg , ten dien effecte aan het gedeclareerd verlangen van zulke Provinciën, die zig reeds geëxpliceerd hebben, worde gedefereerd , dat de cognitie en judicature deswegens overgelaaten worde aan den Militairen Regter, zoo en in dier voegen, als by het Slot of Concluüe van het voorfz. rapt ort voorgeflagen is.

Accordeert met voorfz. Refolutien, XXVL

Sluiten