Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

&$o feb. ZAAKEN VAN 178^.

voor het uur van het aangaan der Vergadering zal moeten worden open gezet, en geduurende haare Sesüe ooen gehouden moeten worden tot zoo lang , als de Wagt by het uitgaan der Vergadering geparadeert hebbende, wederom zal zyt) na binnen gegaan.

Dat by de groote D-Jur, 'oeneeden aan den ingang der Vergaderkamer van hun Ed. Gr. Mog. ten tyde der Vergadering, geplaatst zullen worden twee Ordonnantie-Sergeanten , en dat voorts altoos, het zy het Vergadering van Holland is, of niet, buiten voor de gemelde Deur, twee Grenadiers tot Schildwagten zullen moeten worden geplaatst, welke voor ieder Lid van hun Ed, Gr. Mog. als meede voor ieder Lid van Heeren Gecommitteerde Raaden, met geftrekt Geweer front zullen moeten maken, zoo in.het inkomen, als in hec uitgaan; dat meede, geduurende het aanwezig zyn van hun Ei. Gr. Mog., hoogstderzelver Lyf-Guarte te Paard de Wagt zal moeten optrekken met Pauk en Standaard.

Dat met opzigt tot het geen by het voorfz. Rapport omtrent de te bewyzen honneurs aan de Heeren Gecommitteerde Raaden en den Heer Raadpenfionaris , is voorgeflagen , de Refolutie daar op zal wotden uit'gefteld, tot dat by hun Ed. Gr. Mog. op het Rapport van den 5 November 1785 nopens het Commando van het Guarnifoen in den Haag zal worden gerefolveert.

En is voorts nog oerefolveert, dat een Schildwagt voor het Comptoir van Holland, en een voor de Gevangen Poort zal worden geplaatst.

Wordende , met inhaalie van hun Ed. Gr. Mog. Refolutie van den 28 September laatstleeden, meede brengende, dat de Heeren Gtcommitteerde Raaden de «odige zorge zullen dragen, oat in het generaal, by het Regiment Lyf-Gnardes te Voet van hun Ed. Gr. Mog. geen andere Wapens, dan die van deeze Provincie , voortaan tot uitwendige tetkenen worden gebruikt, dezelve Heeren Gecommitteerde Raaden voorts nog verzogt, om de nodige ordres te Rellen, dat de Pauk-Vaanen by het Regiment Lyf-Guardes van hun Ed. Gr. Mog. ie Paard gebruikt wordende , en waar

op

Sluiten