Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maart, STAAT EN OORLOG. 178Ö. 253

ondertekent, in welke woordelyk'de geadverteerde pasfage gevonden word. En nadien Uw Ed., om alle het geene voorfchreven is, met ons wel zullen begrypen, dat het das te meer nodig is, onderrigt te worden van het fundament, op welk de Schutterye van Sr. Joris, binnen eene Stad van die confideratie als Dordrecht gevestigd, zig beeft verpligt gezien, de Ingezeetenen binnen Utrecht te doen waarfchuwen, en wy daartoe geen expediter middel weten, als onze toevlugt tot Uw Ed. te neemen, zoo verzoeken wy Uw Ed. op het vriendelykfte en ernftigfte, deswegens nader onderzoek-te willen doen , en van derzelver bevindingen aan ons , zoo dra mogelyk , en zoo als het gewigt dezer zake vordert , de nodige kennisfe te doen toekomen, ten einde in allen gevallen, in dezen, voor het welzyn onzer Provintie en goede Ingezeetenen te kunnen zorgen, zoo als de omltandigheden van ons zullen komen te vereifchen.

Hier meede

Edele, Erentfeste, Fr ome, Hooggeleerde, Wyze, zeer voorzienige Heeren , beveelen wy Uw Ed. in de be. fcherming van God Almagtig. Gefchreeven te Utrecht den 28 February 1780.

(Was get.)

J. A. V. WESTREENEN, Vt, I78Ó".

(Laager Hond)

i Uwer Ed. goede Vrienden.

De Gedeputeerden van de Staaten 's Lands van Utrecht.

Ter Ordonnantie van dezelven.

(Was get.)

H. A. LAAN.

Be-

Sluiten