Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maart, STAAT EN OORLOG. 17Z6. 255

zonden , allen inhoudende een Plan, om de Schutterye op den 24. des avonds te overvallen , en in deze Stad een moord- en bloed-toneel opteregten. Onder den Goddelyken zegen is dit moorddadig Plan tydig ontdekt. Ware zulks niet gefchied, zoude hetzelve denkelyk zig ook elders hebben vertoond. Het komt 'er dus juist niet zeer op aan , Ed. Gr. Achib. Heeren indien onzen Onderngier al eens in 't noemen van de Plaats zig met juist had uitgedrukt, of dat het eerder hier dan elders was los gebroken. Het is om 't even. De waarheid van die voorname coup is daar, en het algemeen oogmerk , in het doorzetten van dit godloos voorneemen, word beweezen, door 'c geen op 't platte Land, ja ook onder het oog van den Souverain gefchied. — Dan wy kunnen niet geloven, Ed. Gr. Achtb. Heeren, dat onzen Onderrigter in de Piaats mis gehad hebbe , omdat te gdyker tyd berigten van Arnhem , en zelfs in de Nieuwspapieren wierden gevonden, welke melden, dat men daar openlyk fprak dat de Battailjons van Douglas en Semmer/attt eerlang die ' ongelukkige Stad zouden verlaten , om naar Utrecht te marcheeren. En dat dit alles ten vollen fterkt , volgens berigt van onze correspondentie, is de orde door de Magiftraat der Stad Wyck by Duurftede aan haare gewapende Burgery gegeeven , zynde den commandeerenden Officier gelast, „ alies in de best mogelyke ftaat van tegenweer te (teilen, en geweld met geweld te keeren, nadien zy eene overrompeling van hunne Stad wezen "

Ziet daar, Ed. Gr. Achtb. Heeren, ons berigt beweezen , beweezen door gebeurtenisfen, die zig na het geven van 't zelve hebben geopenbaard , en de waarheid er van middagklaar getoond.

Nooit, Ed. Gr. Achtb. Heeren, hebben wy in onze Misfive aan de Heer Gordon gemeld, dat 'er een Plan ter uitvoer gebragt zouae worden door eenig Krvssvolk. Het is, Ed. Gr. Achtb. Heeren, alleen by wyze van waarfchouwing, dat wy zeggen in »t einde van onzen Brief, „ dat wy geenzints twyifelen , dan dat zy alle mogelyke precautie tegen overrompeling van Iroepes zouden gebruiken." Indien het waar was, dat

die

Sluiten