Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maart, STAAT EN OORLOG, 1786. ' 263

afgezonden , tot addres eener NB. ter deliberatie van Hun Ei. Mog. overgenomen Misfive van den Raad van Braband, verzoekende, dat Hun Hoog Mog. by het remplaceeren van de Post van Advocaat Fiscaal van Braband in het eog geliefden te houden een Perfoon , in de regten en praclycq van Braband kundig. Een overneeming, welke ten uitterften onnodig was, daar ov-r de Provintie Rem direct, by het inkomen der voorfchr. Misfive op den eerden December, door den Heer van Citters was gedisponeert, en Hun Ed. Achtb. niet durven denken, dat met deze vertooning van refpeét en gedienitigheid een ander oogmerk bedoelt wierd.

Dat mitsdien Hun Ed. Achtb., ten uitterften improbeerende de conduite der Heeren Ordinaris Gedeputeerden, die van den Heer Cau in dezen gedisfentieerd hebben , fpeciaal dat van den Heer van Citters , van oordeel zyn, dat Hun Ed. Mog. hunne bülyke resfentimenten aan welgem. Heeren behooren te temoigneeren op eene wyze, welke met de authoriteit, die den Souverain boven zyne Afgezondene toekomt , beftaanbaar is ; met verdere inflruclie , om uit naam en fpecialen last van U Ed. Mog intetrekken de Rem, door den Heer van Citters aan den Advocaat Witte Tullingh gegeeven , en op de fuppletie van dat Ampt te referveeren U Ed. Mog. vrye deliberatien.

Dat vooits van deze Refolutie by refcriptie aan de Heeren Staaten van Holland , in convenable termen , waaromtrent Hun Ed. Achtb. bpreid zyn met de overige Leden in overleg te komen , worde kennis gegeeven.

Dat voor het overige Hun Ed. Achtb. zig op het rapport van den 23 February laatstleden, en de Concept-Misüve aan de Heeren Staaten van Holland, deze zaak aangaande , niet zullen expliceeren , dezelve met den gevolge daarvan latende voor rekening van die Leden, die zouden mogen goedvinden, zig daarmeede te conformeeren; Vermeende nogtans Hun Ed. Achtb., deeze gelegenheid niet te kunnen verzuimen, om nogmaals te inlleeren op de afdoening der deliberatien op het Staats-rapport van den 14 February .1785, over de R 4. be-

Sluiten