Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maart, STAAT EN OORLOG. 1786. 265

Maand, daarvan hebben doen afkondigen, drukken en aanplakken; en welken aangaande de Ondergefchreeven verpligt zyn, aan U Ed. Gr. Achtb. voonedragen : — Dat der Öndergefchreevene principalen zig wegens deze Publicatie zeer bezwaard vinden ; als het motief, by die Publicatie vervat, hierin gelegen is , ,, dat de laatst gepubliceerde Vroedfchaps Rofölutie, op den qo December des voorleden Jaars, als niet vrywillig, maar wegens de doemalige omftandigheid en iituatie van zaken genomen , U Ed. Gr. Achtb. dezelve" confidereeren en houden voor informeel , kragteloos en van onwaarde." — Dat dus U Ed. Gr. Achtb. elf weken na die genomen Refolutie, zig gronden op omllandigheden en eene fituatie van zaken , die , zonder dezelve opfegeven of intetreden, van dien aart zoude zyn, dat U Ed. Gr. Achtb. (na alvorens op den 28 December 1785, beproefd te hebben, of U Ed. Gr. Achtb. door het obtineren van een Staatswys ontflag uit den Eed., deze Refolutie ten effecle konden brengen, en daardoor deszeifs wettigheid volkomen hadden gemanifesteert en geratihabeerd) als nu vermenen, daarin dien grond gevonden te hebben, om dezelve Refolutie te konnen confidereren en dadelyk te houden voor informeel, kragteloos en van onwaarden. Dan waaromtrent de Ondergefthrevene verpligt zyn, aan ü Ed, Gr. Achtb. voortedragen, met allen eerbied, wat daarop word geremarqueert, namentlyk: dat U Ed. Gr. Achtb, op den 20 December 1785, by gelegenheid van het nemen van die Refolutie, vergaderende, vooraf onder de aanroepinge van Gods heiligen naam hebben verklaard, „ dat uwe hulpe beftaat in den name des Heeren , die Hemel en Aarde gefchapen heeft;" zoo als U Ed. Gr, Achtb. te gelyk hebben afgebeden den Goddelyken byftand, in deze bewoordigingen: ,, dat wy ih ons Ampt ons getrouwelyk quyten, en dat wy mogen zien, verftaan , refolveren en doen, 't geen dat best is, en ftrekke tot welvaren, rust en vrede van de Stad en de Ingezetenen van dien , zonder ter regter- of ter flinkerhand aftewyken, of door eenige gunst, haat, of andere :;ff*ctien ons te laten bewegen, of ons ergens inne by eenige oorzaken te vergecen, in allen onzen hanR 5 del

Sluiten