Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maast, STAAT EN OORLOG. 1786. 267

curreert hebben , zig als dan hadden fchuldig gemaakt aan een niet minder (tap van bezwaar tegen hunnen Eei , als die , welke zy als nu by Refolutie van den 6 Maart, op fundament van de gezegde geexteert hebbende omftandigheden en fituatie van zaken, vermeend hebben , uh dfn weg te ruimen.. En mitsdien, houi de Burgery het daarvoor , dat in het nemen van de Refolutie /van den 2o December ,785 , een kragtrg bewvs voor het effeft van dezelve rendeert: als U Ed. Gr Achtb. geconfidereert wordende , Ampts-, Eedsen Pigtshalvtn, geene Refolutie te hebben konnen nemen, welke informeel, kragteloos en van onwaarden Sas waarom de Burgery die Refolutie blyft^efchou. wen en het, als gezegd, daarvoor houd, dat dezelve w en wettig genoden" zynde, het effect daarvan aan hen, door de*nadere Publicatie van ü Ed Gr. Ach b niet kan vrugteloos gemaakt worden ; a s het de Burgery niet gepermkteert is te mogen geloven, dat het aan een Raad vry zoude konnen ftaan, om, op gronden van omftandigheden en eene fituatie van zaken , eeïe als 't ware misleidende, pf abuferende Refoutie te mogen nemen, welke volftrekt informeel kragteloos en val onwaarden zynde, ook nadat men dezelve door opgevolgde daden gemanifesteert, en ten effefte van dien geratihabeert hebbende, na goedvinden zoude kunnen vernietigen, en voorts buiten effect: te Rellen. En daar de Bur|ery diergelyke gevaarlyke grondregelen van refolveren of het nemen van befluiten aan U Ed Gr. Achtb. niet kan of vermag toetekennen; zoo is het, dat de Burgery dan ook de Refolutie van 20 December I78ï , niet kan houden voor waarlyk informeel, kragteloos'en van onwaarden. En dit ook w minder, ais de wyze hoe de Refolutie van U Ed. Gr. Achtb., genomen den 6 Maart jongstleden, bovendien 111 aanmerking komt, waartoe de Burgery vertrouwd heeft, tot een grond te mogen leggen het gerelateerde van de Vroedfchap, by continuatie van de extraordinans befchryving ter afdoeninge van de Bezwaren , van den is Juny 1785, als hetzelve by de Notulen m deze bewoordingen voorkomt: „ Wyders door den Heer „ van Westrenen voorgedragen zynde, of de feminien-

„ ten

I ■

Sluiten