Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waart. STAAT EN OORLOG. 178& 271

tavo gedrukte uitgave : Zoo kan 'er geen ogenblik bedenking vallen , of de Burgery en Schuttery van Utrecht vermag ingevolge van haaren Eed niet alleen geen handhouden aan 't Reglement van 1674, maar is ten allerkragtigften verpligt te effedueeren , dat hetzelve hoe eerder hoe beter uit de Waereld komt.

En daarom zullen U Ed. Gr. Achtb. aan de Ondergetekende , zoo wel als aan de Burgery , ten besten nemen, dat zy, onder inbaefie van de middelen vervat by Adresfen, den 6 en 22 February dezes jaars geprefenteerd tot justificatie van hun gehouden gedrag op den 20 December 1785 , en het daarby zedert in Confesfo geltelde aveu, „ dat 'er alstoen een waarag. tige VolkRem heeft geöxteert," waaraan U Ed. Gr. Achtb. gehouden zyn, „ derzelver gegeeven woord ten iine van introductie te presteeren," alsmede onier es.

presie inname van de middelen en voordragt, vervat by Adres den ö Maart jongstleden aan U Ed. Gr Achtb. ingeleverd , dat zy met betuiging van alle agl ting verklaren, dat zy in die verwagting blyven verfeeren , dat niettegenftaande de op den 7 dezer gedaane Publicatie , van U Ed. Gr. Achtb. genomen Refolutie van daags te voren , aan de Burgery, onder het declaratoir, vervat by der Ondereefchrevene laatfte

Adres, zullen presteeren het effect van de Refolutie, den 20 December 1785 genomen, en mitsdien, dat de Burgery op den 20 Maart zal worden geReld in het dadelyk genot der introductie van het gearresteerde Reglement van Regeeringe dezer Stad, waarop de Burgery alsnog inReert, en hetzelve verwagt,} en daaromme alsnog by deze aan U Ed. Gr. Achtb. word geinhaereerd derzelver by Adres van den 6 dezer maand Maart gedaan Protest tegen elle gevolgen , welke het effect, van die introductie, op wat wyze ook, hinderlyk zoude mogen zyn ; alle dezelve overlatende voor rekening en verantwoording van die Leden van den Raad, wel. ke tot de Refolutie van den 6 Maart , en opgevolgde Publicatie derzelve, hebben geconcurreerd. — En onder deze voordragt en Protest, dat de Burgery in allen gevalle moet onfchuldig gehouden worden, is het, dat de Ondergefchrevene U Ed. Gr. Achtb. bevelend!

in

Sluiten