Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maart, STAAT EN OORLOG, 1786. 377

van het Regiment zullen continueeren met, bepaaldelyk onder deeze Vaandels, den Lande ge» \ trouwelyk en exactelyk te dienen, en door hunne onderhoorigen te doen nakomen de ordres en beveelen , welke uit naam en van wegens hun El. Gr. Mog. zullen worden gegeeven, en die, zoo tot handhaving van hoogstderzelver Oppergezag , als tot bewaring van de publique rust en veiligheid binnen deeze Refidentieplaats zullen ftrekken.

Hier door (Myn Heeren) zul» len U Ed. zig de hooge gunst en befcherming van hun Ed, Gr. Mog. meer en meer bevestigen, en het zal aan Heeren Gecommitteerde Raaden altoos byzonder aangenaam zyn de blyken en bewyzen daar van by voorkomende geleegendheeden aan U Ed. te doen ondervinden. Dat de gemelde Commandant zig vervolgens wederom zal begeeven naar het gemelde Exercitie - Veld , ten einde pra». fert te weezen, wanneer de nieuwe Vaandels aldaar door de gemelde twee Compagnien Grenadiers zullen worden overgebragt, en dat aan hem de voorfz. gedaan e Aanfpraak in gefchrift zal worden ter hand gefield, met last om dezelve, by het ortfangen der gemelde Vaandels, voor het front van het Regiment voor te leezen , en ttfFens aan het gemelde Regiment te communiceeren, dat'het zelve voortaan onder de nieuwe Vaandels niet anders dan conform de nadere gefielde ordres nopens de Ringkraagen en S 3 an-

Sluiten