Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maart, STAAT EN OORLOG. 1786. 279

XXXIII. Kefoiutte op de voorziening door Gedeputeerden van Leyden en Gouda verzogt tegen het afzenden v m Militie naar Utrecht. Genomen in de Vergadering van hun Ed. Gr. Mogende, in dato 16 Maart 1786.

De Heeren Gedeputeerden der Steden Leyden en Gouda , hebben in de naam en op expresfe lasc van de Heeren hunne Principaalen ter Vergadering voorgedraagen.

Dat, gelyk de Heeren hunne Principaalen , hun altoos beneerftigden , om in hunne daaden vast te houden aan die principes , waar na zy in allen opzigten dezelven meenen te moeten inrigten , en gelyk zy dus volgens derzelver op den 22 December laatstleeden gedaane voorftel , getoond hebben van begrip te zyn, dat zy in domefticque zaaken , waar toe zy niet directelyk geroepen wierden zig niet vermogten te im* misceeren , zoo als hun Edele Groot Mog. zelve te dier tyd ook die zelfde principes hebben gemeend te moeten amplecleeren , by het afzenden van derzelver Misfive aan de Hoeren Staaten van de Provincie van Utrecht ; het zoo ook nimmer aan hun zai kunnen worden geimputeerd, dat zy van die principes afgaan, wanneer zy, even gelvk zy toen den voorflag tot het doen afgaan van voorfz. Mibfive deeden , als nu, na dat zy hebben moeten verneernen , dat den inhoud van voorfz. hun Edele Groot Mog. Misfive by welgemelde Heeren Staaten dus verre nog geene de allerminfte vruot gehad beeft, daar thans de zaaken in de gemelde Provincie, en byzonder in de Stad van Utrecht tot aan zoo verre zyn gebragt, dat, zoo wanneer daar inne niet extraordinarie en op eene prompte wyze efficacieulyk werde voorzien een Burger Oorlog ftaat te ontvlammen , en daar door tnogelyk maar al te zeeker den grondflag gelegd van den ondergang deezer weleer zoo bloeyende Republicq, hun Eiele Groot Mog, attentie opwekken, om, ware het doenlyk , dat S 4 alles-

Sluiten