Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

282 maart, ZAAKEN VAN

niet hebben geconcurreert , maar ten kragtigfte geinhaereert hun gedaane voordel , met ferieufe inftantie , dat de Concluüe daar op te neemen dien conform mogte werde bepaait.

De Gedeputeerdens der Stad Gouda hebben gedeclareert, dat zy tot het neemen van deeze Refolutie niet hebben geconcurreert, neenmaar tegen dezelve geprotesteert, en de gevolgen daar van , als niet gefchikt tot genoegzaame voorziening, over te laaten ter verantwoording van die Leden, welke tot het neemen van dezelve hebben geconcurreert , met referve van zoodanige Aanteekening voor de Heeren hunne Principaalen , als dezelve in tyden en wyle zullen goedvinden te behooren.

Accordeert met de voorfz. Refolutien,

XXXIV. Refolutie van hun Ed. Gr. Mogende, op de ontlasting der Roomfche Ingezeetenen van de Admisfiegelden en Bienvenues aan de Bailliuwen. In dato 18 Maart 1786.

De Heeren Gedeputeerden der Stad Gouda , hebben uit naam en van wegens hunne Principaalen ter Vergadering voorgedragen ; dat zy ter kennis van welgemelde Heeren hunne Principaalen hadden gebragt de nadere Requeste door de Roomsen Catholique Gemeentens deezer Provincie, opzigtelyk de deliberatien van de Recognitiën , Bienvenues, Adm'sfiepenningen aan hun Eiele Groot Mog. op den 16 February laatstleeden geprefenteert, en ten zeiven dage Copielyk aan de Leden ter hand gelteld, dat welgemelde Heeren hunne Principaalen by deliberatie op het voorfchreeve nader Requett van gedagten waren geweest, dat deeze en vorige verzoeken op dit fubjecl: door de Roomsen. Catholique Gemeentens gedaan in een farorabel oogpunt

Sluiten