Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maart, STAAT EN OORLOG. 178*. 285

vorderen of te ontfangen, maar dezelve Roomfehe Ingezeetenen hunnen Godsdienst in ftilte en in conformiteit van de nog in vigeur zynde Placaaten op dat fubjedt te laten oeffenen; zullende de voorfz. Roomsch Catholique Ingezeetenen verpligt zyn ooi , hangende hun Edele Groot Mog. deliberatien over het point der jaarlykfche Recognitiën , dezelve te blyven betaalen , als mede de verfchuldigde agterftallen voor het neemen deezer Refolutie; en is voorts goedgevonden de Heeren Gecommitteerde Raaden in 'de beide Quartieren te verzoeken om zig nauwkeurig te informeeren op het montant der zoogenaamde Recognitiën , welke door de Roomschgezinde Ingezeetenen en de Bezorgers van Roomfehe Kerken aan de refpedtive Bailliuwen deezer Provincie , zeedert de laatfte tien jaaren zyn betaald ; en het zelve in het Befogne te fuppediteeren ; en is wyders goedgevonden , dat door de Heeren van de Ridderfchap en verdere hun Edele Gioot Mog. Gecommitteerden tot het groot Befogne, met de Heeren Gecommitteerde Raaden refpedtive zal worden geëxamineert , of in hoe verre de Recognitiën zouden behooren te worden geannulleert en afgefchaft; als mede op hoedanigen wyze de vootfz. Bailliuwen en Officieren dienaangaande in zoodanig geval zouden behooren te worden gededommageert , en de Vergadering daar op van derzelver confideratien en advis gedient.

Accordeert met de voorfz. Refolutien.

XXXV.

Sluiten