Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

9$o maart, ZAAKEN VAN 1786.

verzoeken zoude kunnen werden voldaan , echter de redenen en motiven by gemelde Requesten geallegueert, van dien aart en natuur waren, dat dezelve de attentie van den Souverain meriteerden, te meer, daar in den jaare 1769, en daar bevorens, diergelyke verzoeken als deeze, aan hun Edele Groot Mog. gedaan waren, zonder dat eenige finaale dispofitie op dezelve gevallen was. Dat zy, mitsdien, op expresfe last van welgemelde Heeren hunne Principaalen aan hun Edele Groot Mog. proponeerden, om Heeren Gecommitteerde Raaden in beide de Quartieren te verzoeken , om ten fpoedigften , na voor af ingenomen te hebben de confideratien van den Ontfanger Generaal der geeltelyke Goederen, hun Edele Gr. Mog. te dienen van hunne nadere confideratien en advis op deeze materie gerequireerr ten einde, dezelve ingekomen zynde, een dag werde bepaald, om een finaale afkomst van deeze

Waar op gedelibereert zynde , is goedgevonden en verfiaan, de Heeren Gecommitteerde Raaden, zoo m den Haage als te Hoorn refideerende , by deeze te verzoeken om zig ten fpoedigften te prspareeren tot de Befognes, by hun Ed. Gr. Mog. Refolutien van den lajanuary dezes jaars gedecerneert op de adviien, zo op de verzoeken der Synodes van Zuid- als van Noord-Holland om vermeerdering van der Predikanten Traktementen , ten einde , op de rapporten , daar van uit te brengen zoude kunnen worden gerefolveert, zoo als geoordeelt zal worden te behooren.

Accordeert met de voorfz. Refolutien»

XXXVÏI.

Sluiten