Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ap2 maart, ZAAKEN VAN 1786.

mandeeren aan Heeren Gecommitteerde Raaden.

En dewyl , onze Drosfaard den Gevangen in flagranti heeft geapprehendeerd, en dus in deezen het Hof notoirlyk heeft gepraevenieerr, (zoo als gisteren door onze Commisfarisfen aan Heeren Gecommitteerde Raaden in een conferentie is te kennen gegeeven) en daar en boven het Hof in cafibus Regiis notoirlyk is competent, verzoeken wy inftantelyk, dat in deeze zaak by Uw Edele Groot Mog. niet moge worden gerefolveert, voor en aleer het Hof daar op zal zyn gehoord.

Hier meede,

Edele Groet Mogende Heeren, bidden wy Gjd Almagtig Uw Edele Groot Mogende in eene langduurige en voorfpoedige Regeering te conferveeren. Gefchreeven in den Hage den 18 Maart 1786.

(Onder ftond)

Uw Edele Gr. Mogende gansch Dienstwillige,

De Prajfident en Raaden over Holland, Zeeland en Vriesland.

(Laager ftond)

Ter Ordonnantie van dezelven.

(Was get.)

ADRIAAN BODT.

XXXVIII,

Sluiten