Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

t$>6 maart, ZAAKEN VAN 1786.

Voor het overige verzoeken wy, dat U Ed. Groot Mjg, zig gelieven verzeekert te houden , dat wy, niet minder dan U Edele Groot Mog. bezorgr zyn, om je vermyden al dat geene welke aanleiding of geleeeenheid zoude kunnen geeven tot een Burger - Oorlog , of Regeeringioosheid , en dat wy met hart en ziel verlangen , om de Unie en rust in het Land hertleld te zien, en dat niets ons meer ter harte gaat, dan het geluk en de ware belangens van de goede Ingezeetenen deezer Republiek.

Waar meede,

verhoopende aan de intentie van. U Edele Groot Mog. te hebben voldaan, beveelen wy, Edele Groot Mogende Heeren, byzondere goede Vrienden , Uwe Edele Gioot Mog. in Gods heilige protectie.

(Onder Rond)

Uwer Ed. Gr. Mog. Dienstwillige Dienaar.

(Was get.)

W. PR. V. ORANGE.

(Laager Rond)

Ter Ordonnantie van Zyne Hoogheid.

Op het Loo (GecoHtrafigneert.) den 17 Maart

jjgö, T. J. DE LARREY.

XXXIX.

Sluiten