Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maart, STAAT EN OORLOG. 1786. 599

Hove behoorlyke reflectie te maaken , en ook niet zullen manqueeren, die , zoo wanneer de natuur der zaake het vereischt , te brengen ter kennisfe en deliberatie van de Committenten van de refpedtive Leden. Ons hooggaand bezwaar dienaangaande onder het oog van Uw Ed. Gr. Mog. te brengen, en als nog op het ernltigite , om redres van het zelve te verzoeken.

Het is dan , Ed. Groot Mog. Heeren, een zaak , die door het getuigenis, zoo van den Drost en de Dienaars van den Hove, als van verfcheide andere Perfoonen , buiten alle conteftatie gefield is, en welke ook, voor zoo veel wy uit het geen ons van wege de Heeren Gecommitteerde Raaden is geboodfchapt, by welgemelde Heeren Gecommitteerde Raaden niet wordt in fit&o tegen gefproken : Dat de Drosfaard van den Hove in Perfoon den voornoemde Morand (terwyl hy bezig was zig faitelyk te oppofeeren, tegen het doorryden van een Koets waar in de Heeren Gedeputeerden der Stad Dordrecht, uit Uwer Ed. Gr. Mog. Vergadering komende, gezeeten waren , door de Stadhouders-Poort) in flagranti delicïo heeft geap. prehendeerd , en door 's Hofs Dienaars van Juftitie gedaan vasthouden en wegleiden : dit is, dunkt ons , genoeg om, boven allen twyffel , zeeker te doen zyn , dat de voornoemde Morand , door het fterkst van alle bekende middelen, is geworden een Gevangen van den Hove, waar van het Hof, indien iemand waande een beter recht, dan het zelve, om hem te berechten te hebben, niet anders dan door wettige middelen zoude hebben konnen of mogen ontzet worden. Maar wat gebeurt 'er verder, Ed. Groot Mog. Heeren ? De Drosfaart geen kans ziende , om zynen Gevangen , door het toen fubfrfteerend gedrang na de Voorpoort te doen leiden, brengt denzelven , ter provifioneele be-

waa-

Sluiten