Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

302 maart, ZAAKEN VAN

zouden mogen fustineeren , tot de judicatuure over den voorfz. Gevangen bevoegd te zyn : Want dat, al moest die vraag affirmative beantwoord worden, (des geenzins) die feitelyke ontvoering van denzelven is eene onbehooilyke, en met de goede ordre en Wetten van dit Land, en van alle andere welgereegelde Maatfchappyen , ftrydige daad j als Reunende alleen op. te droit du plus fort, en vallende in de termen van zig zelve te rechten, ofte procedeeren by wege van feyten; welke wy vertrouwen mogen , dat Uw Edele Groot Mog. zullen begrypen , dat in allen gevalle behoort gerepareerd, en de Gevangen wederom ter dispofitie van het Hof gefteld te worden.

Dit ons vertrouwen fteunt op de alom beken* de sequiteit en liefde van goede ordre van Uw Ed. Groot Mog., en wy zyn te meer verpligt, daar op te infleeren, vermids, indien zulk eene wyze van zogenaamd praavenieeren geoorloofd is , het te vreezen is , dat Heeren Gecommitteerde Raaden , welke, zoo wel als het Hof, aan den Cipier van de Voorpoorte ordres kunnen geeven, telkens, als het hun goeddunkt, zoodanige 's Hofs Gevangenen , waar omtrent prasventie plaats zou kunnen hebben , na zig zullen neemen , en dat overzulks de vigilantie, welke Uw Edele Gr. Mog. met recht van het Hof vorderen, tot niets anders zal dienen, dan om , als eene manus miniflra van de toevallige Jurisdictie van Heeren Gecommitteerde Raaden te verflrekken. Het geen zeeker niet alleen tegen alle regels van billykheid, maar tegen het alleresfentieelst Privilegie der Ingezeetenen van den Lande, te weeten , van te recht te ftaan voor de ordinaris Juftitie, zoude inloopen.

Nu gaan wy over, E iele Groot Mog. Heeren, om aan te toonen, dat Heeren Gecommitteerde Raaden zig de posfesfie van , en judicature over den voornoemde Gevangen nullo ja invito jure, hebben aangemaatigd.

Uw

Sluiten