Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maart, STAAT EN OORLOG. 1786. ji7

folveerd, en ons dienaangaande die Juftitie te doen wedervaaren, wel» ke wy vertrouwen ie hebben aangetoond , dSt op het recht, de Privilegiën en het belang der Ingezeetenen van den Lande gegrondvest is.

XL. Refolutie van hun Ed. Gr, Mog. tot remisfie der Doodftraf aan Franfots Mourand, met commutatie in een eeuwigduurende Gevangenis; en Publicatie dien aangaande ; met qualificatie op Gecommitteerde Raaden omtrent zeeker Exercitie Genoodfchap. In dato 24 Maart 1786".

Ontfsngen e?n Misfive van de Heeren Gecommitteerde Raaden, gefchreeven in den Hage op heeden , raakende het by hun verrigte in de zaak van den gevangen Franc >is Mourand, na het icheiden van hun Jid. Groot Mog. Vergadering van gisteren , breeder nier na gemfereert.

edele groot mogende heeren !

Na dat de Vergadering van U Ed. Gr. Mog. heeden morgen gefcheiden was , hebben de Heeren onze Commisfarisfen teritond geva. ceert tot een nader Verhoor van de Perfoon van Frar^ois Mourand, thans gevangen op de Voorpoorte, en , by die geluegenheid , uit des Gevanges eigen mond vernomen, het geen wy de eer hebben hier nevens Copielyk aan ü fidele Groot Mogende over te zenden.

Het doet ons leed, Ed, Gr. Mog. Heeren te moeten betuigen , dat wy , na examen van dat Verhoor, en gehoord het rapport van de Hee. ren onze Commisfarisfen nopens de dispoiitie

van

Sluiten