Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3*6 maart, ZAAKEN VAN \7te.

Wy hebben deeze Refolutie niet anders kunnen confidereeren, dan als onwettig en onbeftaanbaar; en vertneenen dat de Oudraad zonder voorafgaande kennis en rusfchenkomst van Uw Edele Groot Mog. in allen gevalle daar toe ten eenetnaal is onbevoegt, en vinden ons dus verpligt de voorfz. demarche te brengen ter kennisfe van Uwe Ed. Gr. Mog. met ernftig en inftantelyk verzoek dat Uw Ed. Gr. Mog. aan de Regeering der voorfz. Stad gelieven aan te fchryven en te gelasten , om naar oud gebruik de op handen zynde Nominatie van Burgemeefteren aan ons ter electie toe te zenden; en die zaak door de voorfz. nieuwigheid niet te brengen buiten haar geheel , ofte ons uit de exercitie van ons wettig recht en deugdelyke posfesfie te ftooten ; ter tyd en wyleu wy gelegenheid zullen gehad hebben , om aan Uw Edele Gr. Mog. de notoire ongefundeerdheid der voorfz. by de meerderheid genoome Refolutie , direct ftrydende tegens de Rechten en Prerogativen van den Erfftadhouder van Hdland te doen zien en te demonltreeren; latende de kortheid des tyds, die ons overig is , tusfehen dit en de aanllaatide verandering der Burgemeefteren, niet toe, om de gronden , waar op de voorfz. Rechten en Praerogativen met opzlgt tot de voorfz. door ons te doene electie berusten , naar behooren, ' en overeenkomftig de importantie der zaak te deduceeren.

Wy vertrouwen van de equiteit en regtvaardigheid van Uw Edele Groot Mog , dat hoogstdezelve niet zullen toelaaten , dat wy , zonder alvoorens in onze defenfie te zyn gehoord, dadelyk werden ontzet van een Recht , het geen onder anderen op de duidelyke woorden van Uw Ed, Gr. Mog. Octroy van 1674 is gegrond, en het geen niet alleen wylen onze H>er Vader, maar ook onze Vrouwe Moeder als Gouvernante en Voogdesfe en vervolgens Uw Ed. Gr. Mog. als waarneemende de Voogdy over ons

ge-

Sluiten