Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maart, STAATEN OORLOG. W 339

ons daar van naauwlyks kunnen diïpenftere? wanneer Wy in aanmerking neemen &

Uw Fd r °DS^ by het gehouden befoignegvan Uw Ed. Gr. Mog. op den 2q deezer maand

is> ?«t deeze sPukkenYn de om.

der dar Leden hebben ^vonden, zon.

der dat daar tegen in confideratie heeft moVen komen het gededuceerde by den Heer Schapen de Loches, gevoegd met nog vyf anderSe

hPo;derfchTakeUde ^ v5£

Dewyl Wy echter van oordeel zyn dat 700 danige volumineufe fchriftures, all een gedetailleerde rescontie van die beide S-ukkef nond

dTez Vak t ï&f* ' de ^SïïJnTi" oeeze zaak m buitengemeene longueur rand™ rekken en dat wy teiïens appreheKren daï de goede order in en over onze Schutter? ee. duurende een' alzoo geprotrabeerde onzeLrhfid

den bevorderd; - e„ dat de Staats-CommT.fia binnen onze Stad, daar door ook tegen Se

eTwv oïr' 16 ^ °Pg^ouden f zoo uï len wy ons van zoodanig een' resconrre nf £

meÏÏeef^ 1? ^ Stïkkï menageeren en ons met inhafie der gronden by onze Memorie van adltruflie gededuceerd' wyders nogmaals verlaaten, op de ?eedfgemen«ooeerde ró^ «.««//van 0^ Gr. Mog by de meede al reeds gemelde fifraS van 10 Augustus, als het eenig fundament

1?lL7 08mmehenVebben aan d^^n

rL r ! 0m het decerneeren deezer StaatsComm.^fie naar onze Stad aan te zien te kunnericeéeere»; verwag.ende mitsdien Tn de poï fesfie van alle die rechten en gerechtigheden de vllïïT UItzondTg» die%an ouds af aSn

twïst tlLTet St3d *** «ompeteerenS geweest , fpeciaal met opzigt tot de beftelling

over

Sluiten