Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„pril, STAAT EN OORLOG. 1786. 355

Misfive met de navolgende woorden is bepaald ,en vast-

gefield.

„ Dat 's Compagnies Bediendans aan de C lap, van „ de meefte af tot de minfte toe , die teganwoor.!;g „ eenig Land bezitten, verfiaan wy, dat hun van hets» ze!ve zullen moeten ontdoen, kunnende hetzelve ver„ handelen en benefkeeren, zoo als zy zullen komen „ goed te vinden, op poene, contrarie doende, van confiscatie van dien 4 en dat ingevolge van vorige „ ordres daartoe leggende, en fpeciaal het aaiilcbry„ vens van deze Vergadering in dato 26 April 1668; „ zullende voortaan ook geen Land van eenige vau Compagnies Dienaars in eigendom, huur als ander„ zmts, mogen vergund, of door dezelve bezeten weri, den; zoocok geen handel mogen dry ven met Koorn, „ Vee, or Wyn, zoo door haar zei ven, als door an„ deren , en zulks direct: of indirect , mostende hun „ met haare Soldy te vreden houden , zonder op de „ voorregten de vrye Coloniërs competeeren^e en ge„ noegzaam haar eenigfte middel van fubfistemie zyn„ de, te impieteeren."

Dat gemelde Heeren Bewindhebberen hierdoor, en door het maken van eenige andere befcbikkingen , in de voornoemde Misfive vervat, toen ter tyd wel eeiiigermate aan de gegronde klagten der Caapfche Coloristen hebben gehoor gegeeven, gelyk ook deze Vo'kplanting onder de Regeering van 'Louis van Asfenburg die m plaats van den voornoemden Adriaan van der '?t Gouverneur was aangefteld , van alle onderdrukkingen is bevryd gebleven , maar dat de evcneeroeide mftcllir-gen nimmer als vaste en permanente Wetten zyn geconfidereert door de fuccesfive opvolgers van den evengemelden Louis van Asfenburg , die rneeren. deels verfchildeh in aenkenswyze van* hunnen voornoemden Piedecesieur, als weiken integendeel aües wederom naar hun welbehagen er. particulier interest ten r.adeele van den Burgerfiaat hebben ingerigt of ver-

S&■ de- doen8gebor£

worden, die s Compagnies Dienaaren, en de Colonisten. ouderling hebben verdeeld , ea de rust eDS andheid uit de Colonie verbannen. ° "C"

z 2 Dat

Sluiten