Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

april, STAAT EN OORLOG. 1786, 359

fesfie voor dezen Staat allezints moeyelyk en haggelyk zouden maken , en aan buitenlandfchen invloed gelegenheid zoude kunnen geven , om zig die omftandigheden ten nutte te doen ftrekken.

Dat de Supplianten ten voorfchreeve einde eene gedetailleerde Memorie vervaardigen , en de vryheid zul-, len nemen , dezelve met alle de bewyzen daartoe dienende , zoo dra mogelyk over te brengen ter tafel van Uw Hoog Mogende, en aan Hoogstderzelver nauwkeurig onderzoek op het nederigfte te fubmitteeren, dog dat, vermits de Supplianten eerst een korten tyd geleden, hier te Lande zyn aangekomen, en het gewigt der zaken, welke daarby moeten worden verhandelt, eene opzettelyke en nauwkeurige overweeging van de Supplianten, en die van hunnen Raade vereischt , dezelve nog niet in gereedheid heeft kunnen worden ge» bragt, terwyl intusfchen de Supplianten geinformeert zynde , dat de Vergadering van Heeren Bewindhebberen der Oost-Indifche Compagnie , ter Kamer van Zeventienen gecommitteerd, op gisteren te Amfterdam een aanvang genomen heeft, niet zonder reden bedugt zyn, dat Heeren Bewindhebberen by die gelegendheid zouden mogen disponeeren over den thans vaceerenden post van independent Fiscaal, en daardoor aan den Burgerftaat, die bezield is met het gegrond vertrouwen, dat Uw Hoog Mogende by het onderzoek van hunne bezwaren zullen bevinden , dat de gemelde bedieninge , zoo en in dier voegen als dezelve is geconftitueerd, redenen vau regtmatig beklag oplevert , een dadelyk grief zoude worden toegebragt.

Dat de Supplianten voor het jegenswoordige flegts de vryheid zullen neemen, van des aangaande te remarqueeren , dat niet alleen de voornoemde Fiscaal , zig aan eenig wangedrag in Officio fchuldig makende , uit hoofde van dezelve independentie , niet voor de Regeeringe van de Caap, dog alleen voor het bewind hier te Lande, ter verantwoordinge kan worden geroepen , maar dat hy bovendien zittinge en een concludeerende Item hebbende , zoo wel in den politiquen Raad , als in den Raad van Julhtie, en zelfs in het eerstgenoemde Collegie de derde, mitsgaders in het Z & laatst-

Sluiten