Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

go* april, ZAAKEN VAN 178G.

meenende Propofitie de dankbaarheid voor hün en hunne Committenten, op het nediïgst te betuigen, eerbiedig vertrouwen , deswegens te meerder grond te heb» ben , en van Uw Hoog Mogende eene gepaste provifioneele voorziening te mogen imploreeren.

Weshilven zoo keeren de Supplianten zig tot Uw Hoog Mogende , ootmoediglyk verzeekende, dat het Hoogstdezelven gratieufelyk moge behagen, om aan de Supplianten , als Gecommitteerdens van de klagende Caapfche Burgerye, te permitteeren, om aan Uw Hoog Mogende, of indien zulks Uwer Hoog Mogende welbehagen mogte zyn, (vermits den zeer grooten omflag en 'het gewigt der zake) aan eenige Heeren , daartoe uit het midden van Hoogstdezelven perfonelyk te committeeren , te mogen praïfenteeren zoodanige Memorie of redenen van doleance en bezwaar van den voorfchreeven Burgerfhat van Cabo de Goede Hoop, zoo ten aanzien van de direftïe van 's Compagnies Ministers in de gemelde Colonie , als ten opzigte van de decifi-, door de Bewindhebberen van de Oost-lndifche Compagnie dezer Landen ter Vergadering van Zeventienen gecommitteerd , uitgebragt op de hier boven gemelde kiagten van den Caapfchen Burgerftaat , by derzelver R.folutie van den 3 December 1783, en van het geen verder in het generaal de belangens en het interest van de gemelde Burgerye concerneert, als zy zullen te rade worden; met by voeging van zoodanige ftukken en bewyzen, als zy Supplianten zullen vermetnen , daartoe te kunnen dienen, ten einde, nadat al hetzelve door Uw Hoog Mog., of door de Heeren daartoe van wegens Hoogstdezelven te committeeren, zal zyn onderzogt en geëxamineert, daarop vervolgens by Uw Hoog Mogende finaal worde gedisponeert , zoo als naar bevind van zaken , en naar Hoogstderzelver wysheid en squiteit, waaraan de Supplianten zig eerbiedigst onderwerpen, ten meeften nutte der voorfchreeven Burgerye en Ingezeetenen zal worden geoordeeld te behooren; en dat wyders Uw Hoog Mogende aan de Heeren Bewindhebberen der OostIndifche Compagnie , gecommitteerd ter Vergadering

Sluiten