Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

april, STAAT EN OORLOG. 1786., 363

van Zeventienen, welke thands te Amfterdam word gehouden, gelieven aantefchryven, om de nodige zorg te dragen, dat door 's Compagnies Dienaren niets worde ondernomen, waardoor de Burgeren en Ingezeetenen van Cabo de Goede Hoop zouden kunnen geïrriteerd worden, maar dat integendeel de rust en tranquilliteit aldaar werde geconferveert. — En om voorts hangende Uw Hoog Mogende deliberatien nietwes te refolveeren , of te onderneemen, het geen de intentie van Uw Hoog Mogende, tot onderzoek der klagten van den Caapfchen Burgerftaat, en het volkomen herftel der rust, zoude kunnen infïuclueus maken, en mitsdien ook tot den thands vaceerenden post van independent Fiscaal niemand aanteftellen, of, daartoe reeds een Perfoon geëügeerd zynde , aan denzelven , daarvan geene Commisfie te verkenen, nog denzelven 'in eed te neemen, maar alleenlyk het regt der hooge Overheid ad interim, en tot zoo lange door Uw Hoog Mogende daaromtrent nader zal zyn gerefolveert, door een gefchikt Perfoon te doen waarneemen.

(Onder ftond)

'c Welk doende' en?.

(Was get.)

JOHAHNES ROOS.

JOfïANNES HENRICÜS RBEDKLINGHUYS.

JS. AS. BRESLER.

M. H. VAN SON HENDSZ.

Dit Request ter Vergadering van Hun Hoog Mogende geleezen, en daarover gedelibereert zynde, hebben de Heeren Gedeputeerden van de Provintien van Holland en West-Vriesland , en van Zeeland , den voorfchreeven Requeste copielyk overgenomen , om in den haaren breeder gecommuniceert te worden ; en is dien onverminderd goedgevonden en verftaan, dat Copye van den voorfchreeven Requeste gefteld zal worden

Sluiten