Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

L Y S T

VAN ALLE DE STUKKEN, WELKE IN DIT TWEE-EN-DERTIGSTE DEEL ' ' GEPLAATST 7.YN.

XLIX. Berigt van den Raad van Braband, op

het fubjedt der gereclameerde Privilegiën by de Regèering van 's Bosch; nevens de Refolutie by hun Ed. Groot Mogende daar op genomen. In dato 5 April 1785. bl. 1

L. Request van de Roomfche Catholique Gemeenten binnen deeze Provintie aan hun Ed. Gr. Mog. nevens de Refolutien daar op genomen. In dato 6 April 1786. bl. 7

LI. Extract uit de Refolutien van de Heeren Staaten van Holland en Westfreisland, in hun Ed. Gr. Mog. Vergadering genomen. In dato 7 April 1786. bl. 10

LIL Resolutie van hun Ed Gr. Mog. op het verzoek van Geinteresfeerdens der Oostindifche Compagnie en van Parnasfim der Portugeefche Joodfche Natie te Amfierdam, nopens den honderdften Penning op de AAien, In dato 7 April 178Ó. bl. n

LUI. Nadere remonftrantie van het Hof; en Misfive van den Hoogen Raade aangaande hun Edele Groot Mogende Refolutie en Publicatie in de zaak van den gevangen Mourand. Ingebragt ter Vergaderinge van * hun

Sluiten