Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

april, STAAT EN OORLOG. 1786. ?

L. Request van de Reomfche Catholique Gemeenten binnen deeze Provincie aan hun Ed. Gr. Mog. nevens de Refolutien daar op genomen. In dato 6 April 1786.

Is g?leezen de Reqneste van de refpective Roornsch Catholique Gemeentens deezer Provincie , om de d»ar by gea'.legueerde reedenen verzoekende , dat het hun Edele Groot Mog. behaagen mogte, om, mits de Supplianten, hangende hun Edele Groot Mog. deliberatien over het point der jaarlykfche Recogniten, exa&elyk blyven betaalen aan de Bailliuwen en Officieren , de jaarlykfche Recognitiën, welke na dato van hun Elele Groot Mog. Refolutie van den 18 Maart 1786 zullen verfchynen, noopens het betaalen der ag. tedtallen te willen vergunnen zoodanige favorable termynen van betaaling als hun Edele Groot Mog. zullen oor leelen te behooren ; en inmiddels de invordering van de voorfz. agterftallige Recognitie te houden in ftate en furcheance; breder hier na geinfereerr.

Fiat infertio.

Waar op gedelibereert zynde , is goedgevonden en verdaan , aan de Supplianten by deeze te vergunnen den tyd van een jaar. na het neemen deezer Refolutie tot het betaalen der agterftallige Recognitiën aan de ! Bailliuwen en Officieren voor dato van hun Edele ' Groot Mog. Refolutie van den 18 Maart 1786 ver! fchuldigt.

Accordeert met de voorfz. Refolutien.

A 4 Aan

Sluiten