Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

april, STAAT EN OORLOG. 1786. 11

en verftaan, dat de voorfchreeven Requeste zal worden geëxamineert door de Heeren Gecommitteerde Raaden, en de Vergadering daarop gediend van derzelver Confideratien en Alvis; wordende gemelde Heeren Ge.committeerde Raaden inmiddels verzogt zorge te dragen, dat geen andere Exercitie-Ganootfchappen, onder wat benaaming zulks zoude mogen zyn, alhier in den Hage worden opgerigt. — En zal extracl: dezes gezonden worden aan de Heeren Gecommitteerde Raaden tot derzelver narigt, en gelyk extracl; gegeeven aan de Supplianten tot hunne informatie.

Accordeert met voorfz. Refolutien.

LH. Refolutie van hun Ed. Gr. Mog. op het verzoek Van Geinteresfeerdens der Oostindifche Compagnie en van Parnasfim der Portugeefche Joodfche Natie te Amfterdam, nopens den honderdlien Penning op de A&ien. In dato 7 April, 1786.

T>e Heeren de Gyfelaar, van Berkel, van Wyn en 1_J Nederburg, Penfionarisfen der Steden Dordrecht, Amfterdam, Gouda en Rotterdam , teffens vervangende den Heer Ryfer, Secretaris der Stad Alkmaar, met den Riadpenfionaris, als by hun Edele Groot Mog. Refolutie van den 4 Juny 1783 tot de zaken van de Oostindifche Compagnie gecommitteert, hebben, tot voldoening aan hun Edele Groot Mog. Refolutie commisforiaal van den 17 December laatstleeden , gerap. porteert derzelver Confideratien en Advis op de Requeste van verfcheide Geinteresfeerdan in de Oostindifche Compagnie deezer Landen , ; ten einde hun Edele Groot Mog. het daar heen zouden gelieven te dirigeeren, dat Bewindhebberen der Oostindifche Compagnie in ftaat gefteld worden, om aan de refpeclive Geinteresfeerdens, en dus ook de Supplianten, wederom als voorheen eenige uitdeelingen te doen erlangen ; en

om,

Sluiten