Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

april, S TAAT EN OORLOG. 1786. 15

maand , des avonds laat ontfangen Uwer Ed, Groot Mog. Misfive van dien zei ven dag, waar by Uw Ed. Groot Mog. ons hebben toegezonden hoogstderzelver Publicatie ten voorfz. dage gearresteert, concerneerende de Sententie regen den voornoemden Morand , by Heeren Gecommitteerde Raaden gedecerneerd, en door U Ed. Groot Mog. naderhand , uit zeer extraordinaire goedertierentheid, ter inftantie van de twee daar by genoemde , en de enorme beleediging , den Souverain aangedaan in derzeiver Perioonen ondergaan hebbende, Heerert Gevaert, Burgemeefter, en de Gyfelaar, Penfionaris van Dordrecht verleende coinmuratie van voorf:. ftrafFe in een eeuwigduurend Confinemetit; met zoodanige Vaderlyke Vermaninge en Waarfchouwinge aan elk en iegelyk der Ingêzeeteiien van deeze Uwer Edele Groot Mogende Refidentieplaats , bedreiginge van ftraffe, en qualificatie op Heeren Gecommitteerde Raaden, als breeder daar by vermeld is : met begeerte , dat wy deaelve zouden doen publiceeren en affigeeren , daar zulks gebruikelyk is, en behoort te gefchieden.

Wy hebben daar op, ter obediëntie aan voorfz. Uwer Ed. Groot Mog. bevel, voorfz. Publicatie en Athxie laaten doen , maar ook te gelyk, in confideratie van verfdieidene gewigtige reedenen , hier na te melden, ons verpligt geoordeeld , om ons nader, by eene ootmoedige remonfhantie, aan Uw Ed. Gr. Mog. te addresfeeren , gelyk wy verzoeken , dat Uw Ed. Gr. Mog. ons gelieven te vergunnen , by deeze te doen.

Dan , alvorens daar toe over te gaan, moeten wy pra;mitteeren het verhaal eener gebeurde omfhndigheid, welke ons te meer heeft overtuigd van de hooge noodzaakelykheid van het doen van zulk een nader addres aan Uw Ed. Gr. Mog., en waaromtrent, als een afgezonderd point, wy vertrouwen, dat Uw Ed. Gr. Mog. ons zoodanig regt zullen doen geworden als wy

me

Sluiten