Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

él ArtUL, Z AAREN' V A N

folutie, dat Privilegie immers in regftsrde van dén Hove, aan die Van 's Haage hebben gegeeven-, omtrent Perfoonen, notoirlyk tot derzelver jurisdictie behöorende. ' Wy remarqueeren wyders, dat het geene on-

verfchillige zaak is voor de Ingezeetenen, of zy voor de ordinaris Jujiitie , dan voor Heeren Gecommitteerde Raaden, te recht moeten ftian, waar omtrent wy alleen maar behoeven aan de overweging van Uw Ed. Gr. Mog. voor te dragen , welk een uitnemend Voorregt het middel van hooger beroep is voor een befchuldtgden, die tiiet of niet volledig geconfesfeerd heeft, en welk een groot prejudicie het over zulks voor hem is, daar van verftuken te zyn.

En dit is het prajudiciabel onderfcheid, liet welk 'er is tusfchen de (vocatie, welke gefchied doof den hoogeren Regter, sau wiens Junsdictie, tamquam jtidici fuperiori ordtnalio , alle Ingezeetenen mediale onderworpen zyn, en tusfchen zulk eene evocatie als Heeren Gecommitteerde Raaden, door middel van preventie , zouden effectueeren.

De vraag is derhaiven , of aan Heeren Gecommitteerde Raaden, uit hoofde van derzelver Inftructie , een regt van preventie competeerd, het welk aan dat algemeen regt, of aan die byzondere Voorregten zoude deregeeren i

Om welke vraage te beantwoorden , zy het ons gepermitteerd Uw Ed. Gr. Mog. te herin» neren , dat, zoo als reeds by 's Hofs Misfive van 62 Maart is getoond , het geen van d:e ptaver.tie in Art. 6 van de oude hflruttte van Weren Gecommitteerde Raaden word gewaagd, niet eslenfive, maar rejlriclive, en daarenboven findien dezelve op Ingezeetenen der Steden en Plaatfen van dit Land applkabel gemaakt kou kunnen worden) door bet indisputabel regt, gedeclareerd by het Placaat van 15 September 1677, gelimiteerd, zoude moeten verftaan worden, «6,

Sluiten