Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

april, STAAT EN OORLOG. 1786. a?

nooit daar over jegens Iiiwoonderen van 's Hagfeji in zulke zaak-en, als ft.ecb.ters hebben ge. fungeerd ; maar in tegendeel , wanneer zy tot bevordering van de rust, of voorkoming van Onrust, Pörfoonen , tot 's Hofs jurisdictie bahoorenddjj in verzekering hebben doen neemen, de judicatuure daar over aan het Hof hebb-'n moeien laaten; ja den Hive niet hebben mogen hinderlyk zyn in het neemen van de informatien v3ri de Militairen, in welker bewaaring die gedetineerden door Order van Heeren Gecommitteerde Rqadei) gefteld waren: gelyk zulks te zien is uit de (op lm beklag van den Hove, fe vinden in Uwer Ed.-Gr. Mog* Refolutien fub dato 2J September 11)63} genomen Refolutie tan Uw Ed. Gr. Mog. van dato 26 September 1063 (ook te vinden in de gedrukte Refolutien van cenfideratie pag. 714 en 715 , en Hf het groot Placaat-Boek FU Deel, pag. 955) Waar in Uw Ed. Gr. Mog. onder anderen zeggen (want de Refriutie is te lang om hier geheel te infereeren.}

Waar op zynde gedelibereert, ende gelet wezende, dat welgemelde Heeren Ge. committeerde Raaden het daar inne pet den gemetten Hove ééns waren, dat zylulden goedgevonden hebbende , tot voorkominge van feitelykheeden , eenige Perfoonen hehoorende en ftaande onder de ju. dicatuure van den Hove, door Soldaaten te doen hewaaren , daar van aanftonds kennisfe geeven aan den voorfz. Ho e, ende dat ook de Officieren en Soldaaten van de voorfz. Guarde gehouden waren in zoodanige zaaken te geven , getuigenisfè der waarheid, zonder daar toe eeijig confent van iemand nodig te hebben; met verklaaringe , van het eene altyds GEPRACTiSEÉtiT ende het andere de fcrupuleufen geordonneert te hebben, zoo haast alzulcke fcrupule t'haarder kennisfe ge,

Sluiten