Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

april, STAAT EN OORLOG. 17SG. 3r

ïtanrrmre preventien , zeer fchielyk alle aucloriteit van de ordinaris Magülraaten en Rechters zoude doen verdwynen. Wy refereeren ons, tot het geen wy by onze voorfz. M ^five dien aangaande hebben gereraarqueerd, en voeden'er, tot opheldering, nog by een pasfage van Mentesquieu, Efprit des Loix Liv. 6. Ch. 5. Le Prir.ce we peut juger lui même dans les Monarchies. La conftitution feroit detruite, Lts p o-

VOlRS INTEIiMKDIAlRES DKPENOANS , ANIiANÏ IS. ON VKRROIT CESSEB TOUTES LKS F0HMAL1ÏÈ.Z

BES jrjGEMFNS. En wy twyffelen nier , hoe zeer dit door den Audteur gezegd is van eene Monatchy , of doorzigtigen zullen met ons inftemmen, dat het zelfde niet minder eene waarheid zy m eene Republicaii fche confHturie

Men zoude , mogelyk, 01 dit refixct tegen Oils kunnen aliegeeren , dat de zaaken , waar over die auclorifatien gaan, behooren tot de cas royaux, tot de uit de Privileaien gecremeerde refervata principi, gelyk het Hof fuIHneërt; en dat overzulks de Souverain de coërcitie daar' van kan demandeeren aan wien hy wil, en waar op men fchier zoude mogen cöüjeöureeren, dat de Heeren Gedeputeerden der S:ad Dordrecht [ hebben gedoeld , met by derzelver propofitie van dato 18 Maart 1786 te (tellen , dat de daad, door Mourand begaan involveert het Crimen Majeftatis.

Dan het zy ons geoorloofd hier tegen , met alle onderdanigheid te remarqueeren, dat het wel waar is , dat het Hof luffcineerd , dat de Cas royav.x uit de refpiÊbve Privilegiën zyn gerefer- . veerd, maar alleen in dien zin, dat oezelvcii by het 8 Art,, van de inftruEtie , en <:u^ bv een Landwet aan het Hof, tanquam Judici fuperiori ordinario, zyn toegekend , w'aar door dus de Ingezeetenen niet worden afgetrokken van de Ordinaris Juftitie : Dog dat het gan sch iets anders en veel minder, ji in het geheel niet, met de Maximes van eetje vrye Republicq over een

/ te

Sluiten