Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

april, STAAT ÉN ÖOIILOÖ. 178G. 33

nu zulks wilde fuftineeren tegen den Souverain zelfs, dat is : niet alken tegens het geene de Staaten onder den Gr ave ge* fttftineerd hebben, maar het geen ze na het af zweer en van de Graven meenigmaal gedeclaareerd hebben.

By de bekende deductie van 16 July des jaars 158?, Art. 12 zeggen ze; de Collegien van de Schepenen vaceeren ordinarie tot de adminiftratié van de Ju!t'tie, zoo in alle crIwineele , als civi. le zaaken, en hebben en exerceercn alle hooge middele en laage Jurisdictiën, daar in werd geen eenig crimen altoos gtëxci» pieerf. P. Bor, Nederl. Rist. 43 Boek t fol. 83, By de bekende Refolutie van den jaare 1591 de non Appellando in Crimineele zaaken op confesüe getermineerd, en waar jegens de beide Hoven zoo zeer geftribbeli hebben, is mede geen exceptie van eenig Crimen te vinden. En hoe men zulks kan over een brengen met het Placaat van den 15 September 1677, crl de daar öp gevolgde Refolutie van den t6 December 1678, kan de Regeering van Leyden niet zien, nadien daar inne mede geen exceptie van eenig Crimen té vinden, ofby illatie uit te haaien is. Daar nu by de Steden ter üwer Ed. Groot Mog. Vergadering compareerende word gefuftineerd, en op Uwer Ed. Groot Mog. eigen DeClaratoiren gefundeerd, dat zelfs de reiervarie, die het Hof fufiineerde door de Graven gedaan , en de Cognitie daar van aan het Hof by het 8 Articul van de Injlruéïie, gedemandeerd ie zyn , niet mogt derogeeren aan de Generaliteit der Jurisdictie aan de Scheepenen Bankeiï gegeeven, hoe zouden dan nu die zelfde Steden uit hoofde van die door haar gecontesteerde refervatie, aan een Collegie, niet tot de ordinaris Jufthie behoorende, kunnen Willen gedefereert XXXll. deel C heb-

Sluiten