Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

36 april, ZAAKEN VAN 178Ö.

dentie zulk eene preventie door Heeren Gecommitteerde Raaden te doen zoude BoodzaakeIvk maaken. ' TT

Wv erkennen, Edele Groot Mog. Heeren, dat het eene groote eere is voor de Ingezeetenen van 's Hage, welke ook veel tot derzelver welvaart heeft gecontribueerd, en nog conm. bueert, dat het illuftre Corps, het welk de per, fona moralis van den Souverain verbeeld verkiest alhier deszelfs hooge Vergadering te hou. den: eene eere, een avantage , waar van deeze nlaats . nu circa twee eeuwen, (fchiep °"afge" E ooken heeft gejouisfeerd: Maar, Edele Groot Mog Heeren , zou die eer , dat avantage ooit in vergelyking kunnen gebragt worden met het onfcha baar voorregt, dat den Ingezeetenen van 's Hase zoo wel als die van de Hemmende Steden en andere Plaatfen, competeert, van nergens anders dan voor derzelver privauven1 Ordinaris , dagelykfen en Competenten Rechter, ofte voor de Ordinaris Juftitie, te regt te moe-

tenWvagelooven niet, Edele Groot Mog. Heeren dat eene der ftemmende Steden van Uwer Ed' Gr Mog. Vergadering ten koste van dat voorregt die eere zoude wenfchen te genieten.

En, wat aanbelangt de zorg voor de veiligheid van den Souverain in deszelfs RefidentieKts zoo bidden wy Uw Ed. Groot Mog. ons ten goede te duiden, dat wy remarqueeren dat dezelve wel kan aanleidinge geeven, om het Collegie, aan het welk de Souverain de executive magt heeft toevertrouwt, te quahficeeren tot het ftooren van Oproer , en tot het faifeeren von die op de daad te betrappen zyn , a s meede van de fufpede Perfoonen; maar dat het Elegie de non evocando belet, dat zulk een Coïeaie ook , als Rechter, over die Ingezeeterïen zoude mogen fungeeren. En wy bidden Uw Ed. Groo? Mog. in ferieuie overweeginge te neemen, of niet de wy^e van handelen, by

Sluiten