Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

33 april, ZAAKEN VAN 17™-

voor de Edelen , Leden en Suppooften van de Hoven van Juftitie, als mede begrepen kunnend« worden onder de benaaming van Ingezeetenen van y Hage, zoo wel als voor alle Burgers en Inwoonde alhier, gelegen te zyn in de Publicatie van Uw Edele Gro * Mog. van dato u Maart, en de daar by gegeten auöonlatie, op Heeren Gecommitteerde Raaden, om de Contraventeurs van dien de plano en zonder figuur van proces , te recht te doen Bellen, en met de Galge, of zwaarder, naar veteisch van zaaken, te doen ftraffen.

Wy verfoeyen in den hoogften graad de Berolikenaars en Ondenieemers van zulke oproerige fairelykheeden, direét ingericht tegen Uwer Éd»le Groot M"g. Souveraine befluiten, en teeen de inviolabiliteit, welke aan de Heeren, ter illuftre Vergadering van Uw Ed. Gr. Mog. compareerende, competeert, (dan van welke oproerige feitelykheeden die Ondemeemers, op de aanmanln» , hun door den Droslaart van den Hove gedaan, allen, uitgezonderd Mourand, die daarom door den voornoemde Drosfaart is gevat, hebben aedefifteerd)' en wy doen de vuunglte wenfchen, dat zig nimmer wederom de gelegen, heid moge opdoen, om , wegens zulk een gruwelyk attentaat, recht te pleegen en ftraffen te

06 Wv "verwagten ook, Edele Groot Mog. Heeren , aar , zoo 'er nog onder de Ingezeetenen van 's Hige, zoodanige ontaarten zig mogten bevinden, welke tot de herhaalinge van zul* een gruwelftuk bekwaam mogten zyn , dezelven , Hoor de gedreigde wyze van procedeeren en ftraffen, daar van zullen worden afgeicnnkt, en dat dus, voor zoo veel zulke dadelykheeden betreft, 'er nooit geleegenheid zal zyn , om uit kragte van deeze Publicatie, ftraffen te ïnnlsl

^Ma"!, daar uit de voorfz. Publicatie zelve marnfestelyk blykt , dat door hei procedeeren ^ plano en zonder figuur van proces , verstaan

Sluiten