Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

44 april, Z A A K E N VAN 1786.

geattrappeerd, maar altyd, ilico , pelitiquement zou mogen doen ophangen, tot affchrik van anderen, abufyf is , en dat het 'er ook verre van af is, dat in de gevallen , welke daar van als exempelen worden opgegeeven , iets daar na zweemende zoude zyn gepracYileerd geworden. Gelyk te zien is by Wagenaar Vaderl. Historie , 48 Boek, No. 21, en in de Nederlandfche Jaarboeken, 2 Deel, pag. 512 & fegq.

Ja ! het zy met eerbied gezegd , het zoude zelfs een Souverain niet convenieeren ie*s diergelyks te practifeeren; in confideratie , dat dezelve, zoo dra hy zig bemoeit met een Gevan-. gen te ftraffen, de Rechterlyke functie op zig neemt, en dus, even als alle andere Rechters, in confcientie , aan de vastgeftelde Wetten en regulen gebonden is.

Daar dan uit het bovengemelde klaar blykt , Ed. Gr. Mog. Heeren, dat het procedeeren tot condemnatie van een Gevangen of Befchuldigden, die niet of niet volleedig geconfesfeerd heeft, zonder denzelven zyne volle defenfie in ' een ordinaris Proces te verkenen, een Grief is voor de geenen , die het ongeluk hebben van wegens eenig delict, befchuldigd te worden , en dat het Grief grooter word, na maate, dat het delict en de daar op geftelde ftraffe zwaarder zyn ; zoo bidden wy Uw Ed. Groot Mog. te willen overwegen , — of niet dat Grief nog merkerlyk verzwaard word , wanneer in die by de Wet geftelde ftraffe , de anderzints gewoooe proportie tusfchen misdaad en ftraffe niet is geobferveerd, en men gevaar loopt met den Dood geftraft te worden, over iets, dat uit deszelfs aart en natuur aan geene Doodltraffe onderhevig is, en in andere Landen of in andere tyden , ja by andere Regters , (aan wien deeze auctorifatie niet is verleend} en omtrent andere Perfoonen (te weeten de zulken die geene Ingezeetenen van 's Hage zyn, tegen dewelken deeze Publicatie niet is ingerigt) veel ligter ge-

cor-

Sluiten